Aktualne przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  • 6.11.2023 r.

„PJ-MED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w ramach postępowania prowadzonego w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego w formie zaproszenia do składania ofert, dotyczącego realizacji dotyczących zakupu urządzeń robotycznych do rehabilitacji nr ZO1/2023 z dnia 23.10.2023 r.  w zadaniach 2, 3 oraz 5 wybrano jako najkorzystniejsze oferty złożone przez:

EGZOTech Sp. z o.o. Ul. Traugutta 6H, 44-100 Gliwice

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w zadaniach 2, 3 i 5 pod względem przyjętych w specyfikacji warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

Jednocześnie informuję, że w zadaniach 1 oraz 4 trwa ocena ofert.

  • 9.11.2023 r.

„PJ-MED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w ramach postępowania prowadzonego w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego w formie zaproszenie do składania ofert dotyczącego realizacji dotyczących zakupu urządzeń robotycznych do rehabilitacji nr ZO1/2023 z dnia 23.10.2023 r.  w zadaniach 1 oraz 4 wybrano jako najkorzystniejsze oferty złożone przez:

Meden-Inmed Sp. z o.o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w zadaniach 1 i 4 pod względem przyjętych w specyfikacji warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w przedmiocie zakupu urządzeń robotycznych do rehabilitacji

Zakup objęty niniejszym zaproszeniem jest objęty dofinansowaniem uzyskanym przez Kupującego / Zamawiającego w ramach Konkursu FM STI.01.REHABILITACJA. ROBOTY.2023 prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia z środków z Funduszu Medycznego.

Materiały do pobrania:

Pytania / Odpowiedzi

Zapytanie nr 1

W związku z opublikowanym zaproszeniem do składnia ofert, otrzymaliśmy pytanie firmy MEDEN-INMED do zadania nr 1 i 4:

„Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu „Pliki instalacyjne oprogramowania dostarczone w sposób umożliwiający ponowną instalację po awarii sprzętu.” Komputery stanowią integralną część opisanych urządzeń i nie mam możliwości, aby awarię usuwał ktokolwiek inny niż autoryzowany serwis, a co za tym idzie, nie ma konieczności zapewniania takich plików Zamawiającemu.”

Odpowiedź do Zapytania nr 1

W związku z powyższym odpowiadam: Zamawiający zmienia brzmienie tego wymogu na następujący – „Pliki instalacyjne oprogramowania dostarczone w sposób umożliwiający ponowną instalację po awarii sprzętu – dostarczenie po upływie okresu gwarancji.”


Zapytanie nr 2

W związku z opublikowanym zaproszeniem do składnia ofert, otrzymaliśmy pytanie firmy EGZOtech Sp. z o.o.:

  1. Pytanie do wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy: „Czy w przypadku wydłużenia przez Ministerstwo Zdrowia terminu na rozliczenie przez Beneficjenta (Zamawiającego) przyznanej w konkursie FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023 dotacji, Zamawiający zgodzi się na wydłużenie o adekwatny termin dostawy sprzętu?”
  2. Pytanie do zawierania umów: „Czy w przypadku wyboru oferty jednego Wykonawcy na kilka pakietów Zamawiający zgodzi się na zawieranie osobnych umów dla każdego z pakietu?”
  3. Pytania do kar umownych: „Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów umowy dotyczących kar tak aby kary za niedostarczenie przedmiotu umowy bądź niedotrzymanie terminów gwarancji były naliczane od wartości niedostarczonego na czas/nie naprawionego na czas urządzenia a nie od wartości brutto całej umowy?

Odpowiedź do Zapytania nr 2

W związku z powyższym odpowiadam:

ad. 1 – TAK, w przypadku wydłużenia przez Ministerstwo Zdrowia terminu na rozliczenie przez Beneficjenta (Zamawiającego) przyznanej w konkursie FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023 dotacji, Zamawiający zgodzi się na wydłużenie o adekwatny termin dostawy sprzętu.

ad. 2 – Zamawiający preferuje i tak zakłada, że w przypadku wyboru oferty w kilku zadaniach, na każde zadanie będzie zawierana odrębna umowa.

ad. 3 – Zamawiający wyraża zgodę, aby kary określony w §9 ust.1 pkt. 2), 3) i 4) odnosiły się do wartości urządzenia.

Skip to content