Specjalizacja w dziedzinie fizjoterapii

PJ-MED Szpital Rehabilitacyjny w Popielówku
jest jednostką akredytowaną do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii.


O ośrodku

„PJ-MED” SZPITAL REHABILITACYJNY W POPIELÓWKU

jest jednostką akredytowaną do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii. Akredytacja została przyznana do dnia: 31-03-2028 roku.

Liczba dostępnych miejsc szkoleniowych: 29

Kierownik Ośrodka Specjalizacji: dr Michał Cichosz (tel. +48 513 322 603)

Postępowanie kwalifikacyjne

Rekrutację na wolne miejsca szkoleniowe w dziedzinie fizjoterapii w Szpitalu Rehabilitacyjnym „PJ-MED”, przeprowadza Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Na poniższej stronie dostępne są informacje kontaktowe do odpowiedzialnego wydziału oraz informacje o prowadzonych postępowaniach: https://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/fizjoterapeuci

Informacje ogólne:

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć fizjoterapeuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii, zwany dalej „wnioskiem”;
 2. posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
 3. posiada tytuł magistra wymieniony w art. 13 ust. 3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994) i spełnia wymagania określone w tym przepisie;
 4. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji

Fizjoterapeuta składa wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Fizjoterapeuta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednym województwie.

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji, wraz z załącznikami, należy składać w terminach:

 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca.
 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia

Uwaga: wszystkie składane do postępowania kwalifikacyjnego dokumenty i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku posiadania zaświadczeń o ukończeniu szkoleń podyplomowych sporządzonych w języku obcym wraz z tymi dokumentami należy złożyć ich tłumaczenia na język polski sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – Oddział Wyższych Kadr Medycznych
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

z dopiskiem na kopercie: Fizjoterapia – nabór na specjalizację.

Odnośnik do wniosku: https://www.duw.pl/download/1/37893/Wniosekorozpoczeciefizjoterapia.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania konkursowego zawarte są w Ustawie o zawodzie fizjoterapeuty (art. 41).

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego Wojewoda ogłasza na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, publikując listy fizjoterapeutów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia danego szkolenia specjalizacyjnego (przy wykorzystaniu numerów kodowych nadanych przez Urząd).

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się osoby, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym. Fizjoterapeuta, który nie został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego może zwrócić się do Wojewody prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne o weryfikację uzyskanej punktacji, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej Urzędu. O rozstrzygnięciu sprawy Wojewoda zawiadamia niezwłocznie osobę, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów (PESFZ) przeprowadzany jest na zasadach określonych w art. 49-60 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 553) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz. U. z 2021 r. poz. 705).

Fizjoterapeuci zamierzający przystąpić do egzaminu powinni dokonać elektronicznego zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza Wniosku o dopuszczenie do PESFZ, znajdującego się na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych: https://www.cem.edu.pl/pesfz/front.php(odnośnik zewnętrzny)

Po wypełnieniu Wniosku zgłoszeniowego, fizjoterapeuta powinien wniosek wydrukować i podpisać, a następnie wraz z wymaganą dokumentacją, o której mowa w art. 49 ustawy oraz w programie specjalizacji, złożyć do właściwego wojewody.

Wykaz dokumentów wymaganych do przystąpienia do PESFZ:

 1. wniosek o dopuszczenie do PESFZ – formularz wniosku jest generowany elektronicznie i pobierany na stronie internetowej CEM;
 2. dokument potwierdzający wniesienie na konto CEM opłaty za PESFZ;
 3. karta specjalizacji z udokumentowanym przebiegiem specjalizacji, opinią kierownika specjalizacji oraz datą zaliczenia przez kierownika specjalizacji.
 4. zaświadczenia o ukończonych kursach wymaganych programem specjalizacji;
 5. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (przez szkołę wyższą, która wydała dyplom lub notariusza);
 6. zaświadczenie wydane przez uczelnię medyczną potwierdzające złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka obcego (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski);
 7. dokumentacja potwierdzająca wykonanie obowiązku samokształcenia (studiowanie piśmiennictwa, odbycie przynajmniej jednego z wytypowanych kursów uzupełniających certyfikowanych przez PTF, przygotowanie i zaliczenie u kierownika specjalizacji pracy poglądowej lub oryginalnej).
 8. biała, wiązana, niepodpisana teczka.

Uwaga!
Osoba, która została dopuszczona do PESFZ przed dniem wejścia w życie ustawy, ale do niego nie przystąpiła albo po przystąpieniu, nie uzyskała wyniku pozytywnego z części albo całości PESFZ, do Wniosku zgłoszeniowego dołącza jedynie dokument potwierdzający wniesienie na konto CEM opłaty za PESFZ.

Terminy składania wniosku – zgłoszenia do PESFZ:

 • do sesji jesiennej – do dnia 15 lipca
 • do sesji wiosennej – do dnia 15 stycznia

Dokumenty należy złożyć do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku i dokumentów przekazuje je po pozytywnej weryfikacji formalnej Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie fizjoterapia w celu oceny zgodności odbytego szkolenia specjalizacyjnego z programem specjalizacji.

Konsultant Krajowy w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji przekazuje właściwemu wojewodzie rozstrzygnięcie:

 • w przypadku niezrealizowania przez wnioskodawcę programu specjalizacji, wskazuje brakujące części programu specjalizacji.

Wojewoda niezwłocznie po uzyskaniu informacji od Konsultanta Krajowego:

1) potwierdza zakończenie szkolenia specjalizacyjnego

albo

2) kieruje do zrealizowania brakującej części programu specjalizacji i przedłuża okres trwania szkolenia specjalizacyjnego na czas niezbędny do realizacji tej części.

Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.

Wnioskodawca po zrealizowaniu brakującej części programu specjalizacji i potwierdzeniu tego przez kierownika specjalizacji w KS może wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie do PESFZ.

Wojewoda po potwierdzeniu zakończenia szkolenia specjalizacyjnego podejmuje decyzję o dopuszczeniu wnioskodawcy do PESFZ.

Wojewoda opracowuję listę osób dopuszczonych do PESFZ, którą przekazuje do CEM.

CEM ustala listy fizjoterapeutów zdających PESFZ w danym miejscu i terminie oraz zawiadamia te osoby o terminie i miejscu egzaminu i nadanym numerze kodowym, nie później niż 21 dni przed dniem jego rozpoczęcia, pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do PESFZ a w przypadku jego braku, pocztą na wskazany w tym wniosku adres do korespondencji.

PESFZ jest przeprowadzany dwa razy w roku:

 • w sesji wiosennej od dnia 2 maja do dnia 15 czerwca
 • w sesji jesiennej od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia.

Więcej informacji na temat PESFZ (formach jego przeprowadzania, opłatach itp.) można znaleźć na stronie https://www.cem.edu.pl/pesfz.php

Dla specjalizantów

Do pobrania:

 • Literatura obowiązkowa

https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/FIZJOTERAPIA-2021_FIZJOTERAPEUCI.pdf

 • Program specjalizacji.

https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/PROGRAM-SPECJALIZACJI-W-DZIEDZINIE-FIZJOTERAPII-aktualizacja-10.11.2021-1.pdf

 • Regulamin organizacyjny specjalizacji

Skip to content